KATEGÓRIE

VYHĽADÁVANIE

-

súkromné

firemné

dopyt

ponuka

len s fotkou

Microjob iPhone

Microjob Android

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ:

Microjob, s.r.o., Novoť 506, 029 55 Novoť,
IČO: 47 660 775, DIČ: 2024052096

Portál:

www.microjob.sk

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálu www.microjob.sk je obchodná spoločnosť Microjob, s. r. o., ktorá týmto vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania portálu www.microjob.sk (ďalej len „VOP“). Predmetom VOP je určenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a registrovaného užívateľa (poskytovateľa služieb a zákazníka) portálu vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom portálu pri užívaní portálu a využívaní jeho služieb. Vstupom na portál www.microjob.sk a jeho užívaním registrovaný užívateľ súhlasí so znením týchto VOP, čím prehlasuje, že sa s VOP riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálu www.microjob.sk a využívaní jeho služieb.

Základné pojmy

Pojmy používané v týchto VOP majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

Služby:

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi.

 

„Prevádzkovateľ“ – obchodná spoločnosť microjob s r. o. , so sídlom Novoť 506, 029 55 Novoť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro., vl.č.: 97199/B, IČO: 47 660 775. Prevádzkovateľ vlastní portál a zabezpečuje jeho riadne fungovanie vykonávaním činnosti administrátora, ako aj sprístupňuje portál užívateľom a registrovaným užívateľom ako priestor na prezentáciu služieb pre poskytovateľov služieb a prehľadnú databázu služieb domov pre zákazníkov, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi registrovanými užívateľmi portálu.

 

Užívateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a vstúpi na niektorú z jeho podstránok za účelom oboznámenia sa s portálom, najmä s jeho obsahom a službami, ktoré poskytuje.

 

Registrovaný užívateľ – fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie (SZČO) alebo právnická osoba konajúca štatutárnym alebo zmluvným zástupcom, ktorá sa úspešne registrovala prostredníctvom on–line (elektronického) registračného formuláru (ako poskytovateľ služby alebo zákazník), v ktorom vyplnila všetky prevádzkovateľom požadované registračné údaje, udelila súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a udelila súhlas so znením VOP.

 

Poskytovateľ služby – je registrovaný užívateľ, ktorý využíva všetky služby portálu ako podnikateľský subjekt (bez ohľadu na to, či má alebo nemá oprávnenie na podnikanie). Poskytovateľ služby poskytuje vybranú službu v domácnosti zákazníka alebo na inom dohodnutom mieste.

 

Zákazník – je užívateľ, ktorý využíva všetky služby portálu ako spotrebiteľ na účely uspokojenia svojich potrieb alebo potrieb členov svojej domácnosti najmä tým, že reaguje na inzerát poskytovateľa uverejnený na portáli týkajúci sa možnosti poskytnúť službu, o ktorú má zákazník záujem, v jeho domácnosti alebo na dohodnutom mieste.

 

Portál – web stránka www.microjob.sk, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ umožňuje poskytovateľom služieb inzerovať svoje služby a to bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi registrovanými užívateľmi portálu, t. j. medzi poskytovateľom služby a zákazníkom. Portál je určený poskytovateľom služieb ako priestor na prezentáciu svojich služieb (vrátane fotodokumentácie), predstavuje možnosť zvyšovať dôveryhodnosť poskytovanej služby pomocou hodnotení reálnych klientov a zároveň ako forma propagácie každého poskytovateľa služby. Pre zákazníkov predstavuje portál prehľadnú databázu inzerátov rôznych služieb domov, vrátane možnosti získať kontakty na poskytovateľov služieb.

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) – predmetom týchto VOP je úprava obsahu zmluvného vzťahu založeného medzi prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom (poskytovateľom služby alebo zákazníkom), pri používaní portálu a využívaní jeho služieb, predovšetkým práv a povinností prevádzkovateľa, poskytovateľa služby a zákazníka v oblasti používania portálu, ochrany osobných údajov a autorských práv.

Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu služieb a produktov, dodanie, úhradu a pod.

 

2. Prevádzkovateľ neručí za dôveryhodnosť, odbornosť a ekonomickú spoľahlivosť registrovaných užívateľov.

 

3. Prevádzkovateľ poskytuje informácie bezodplatne, výlučne na osobné informatívne účely a nezodpovedá za škodu spôsobenú registrovanému užívateľovi ich neaktuálnosťou, nepresnosťou alebo neúplnosťou.

 

4. Prevádzkovateľ poskytuje služby výlučne sprístupnením portálu, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služby a zákazníkom a neručí za splnenie záväzkov dojednaných medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, ani za kvalitu služby poskytnutej poskytovateľom služby a odbornú stránku plnenia.

 

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú technickú funkčnosť a bezpečnosť portálu ani za škodu, ktorá registrovanému užívateľovi vznikne v dôsledku technickej poruchy portálu, ktorú nezavinil.

 

6. Prevádzkovateľ má právo sledovať riadne plnenie povinností registrovanými užívateľmi podľa VOP a v prípade zistenia porušovania týchto povinností prevádzkovateľ upozorní registrovaného užívateľa, aby upustil od porušovania týchto povinností. Ak nedôjde k náprave, prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k okamžitej deaktivácií registrácie registrovaného užívateľa, znemožňujúcej ďalšie užívanie služieb portálu a k uplatneniu náhrady škody, ktorá prevádzkovateľovi protiprávnym konaním registrovaného užívateľa vznikla.

 

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Microjob.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

 

8. Využívanie služieb portálu Microjob.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.

 

9. Služby portálu Microjob.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Microjob.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

 

10. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

 

11. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@microjob.sk.

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Microjob.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.

 

2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.

 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

 

4. Údaje o Používateľoch portálu Microjob.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

 

5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

 

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

1. Využívanie služieb portálu Microjob.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.

2. Registrovaní používatelia využívajú účet ako unikátny identifikátor, pod ktorým sa prihlasuje do systému Microjob.sk.

3. Registrovaní používatelia môžu pod svojou e-mailovou adresou a heslom pridávať a editovať inzeráty a využívať služby Sledovanie inzerátov a Vyhľadávací agent.

4. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

5. Používateľ registráciou v systéme Microjob.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Sprístupnenie konta

1. Súkromní i firemný inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.

Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu Microjob.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Microjob.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu.

4. V sekcii Upraviť údaje sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastaviť aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ.

Správanie sa používateľov

1. Poskytovateľ služby ako registrovaný užívateľ portálu má právo na prehľadný a jednoduchým spôsobom usporiadaný portál, v rámci ktorého si môže jednoducho vyplniť profil služby, ktorú chce na portáli prezentovať. Ak má poskytovateľ služby problém, môže požiadať o pomoc prevádzkovateľa telefonicky alebo emailom prostredníctvom kontaktov prevádzkovateľa.

2. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

 • 1. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
 • 2. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
 • 3. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.

 • 1. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať.
 • 2. Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.

4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Microjob.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.

5. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

7. Poskytovateľ služby berie na vedomie, že v prípade porušenia jeho povinností podľa predchádzajúcich bodov tohto článku oprávňuje prevádzkovateľa k okamžitej deaktivácií registrácie poskytovateľa služby, znemožňujúcej ďalšie užívanie služieb portálu. Konanie poskytovateľa služby ako registrovaného užívateľa v rozpore s bodmi súčasne zakladá nárok prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá mu protiprávnym konaním poskytovateľa služby ako registrovaného užívateľa bola spôsobená, ako aj nárok na uplatnenie primeraného zadosťučinenia za neoprávnený zásah do dobrej povesti prevádzkovateľa.

Pridávanie inzerátov a hodnotenie

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 6 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje základným spôsobom, a to:

 

Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Microjob.sk,

 

1. Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a v prípade firiem priradiť adresa spolu s kontaktmi konkrétnej pobočky (v prípade, že Firemný inzerent disponuje viacerými pobočkami). Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Microjob.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).

3. Na portáli Microjob.sk je zakázané inzerovať:

 • práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
 • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,
 • inzeráty v inom ako Slovenskom, Českom, Anglickom a Nemeckom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty),
 • erotické inzeráty, livechat, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
 • bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
 • služby zhodného obsahu ako je Microjob.sk,
 • nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt),
 • pohonné hmoty.

4. Ďalej je zakázané:

 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 • pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia,
 • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
 • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Administrácia inzerátov

1. V systéme Microjob.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu Microjob.sk. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami inzercie portálu Microjob.sk. V prípade porušenia Podmienok inzercie budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).

2. Bezplatné doplnkové služby sa delia na služby, ktoré možno používať ako neprihlásený Používateľ a na služby, ktoré si vyžadujú registráciu. Medzi bezplatné doplnkové služby patrí:

Porovnanie inzerátov

Porovnanie inzerátov umožňuje všetkým Používateľom (bez nutnosti prihlásenia) zaraďovať inzeráty do porovnania. Výpis inzerátov v porovnaní je na samostatnej podstránke. Inzeráty je možné z porovnania jednotlivo odstraňovať.

Sledovanie inzerátov

Služba je dostupná až po prihlásení na Microjob.sk, pretože ukladá ku kontu registrovaného Používateľa obľúbené inzeráty. Sledované inzeráty si Používateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Inzeráty zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu.

Vyhľadávací agent

Služba je dostupná až po prihlásení na Microjob.sk.

Vyhľadávací agent je aplikácia, ktorá bude za Vás sledovať a zbierať novo pridané inzeráty a informovat Vás o tom notifikáciou/e-mailom.

Aplikácia slúži na automatické filtrovanie nových inzerátov. Ak niečo zháňate, nemusíte stále sedieťpri počítači, ale môžete to nechať na aplikáciu.

Vyhľadávací agent umožňuje registrovanému Používateľovi zadefinovať kritéria hľadania v inzerátoch. Systém v pravidelných intervaloch prehľadáva databázu inzerátov a vypisuje ich v konte Používateľa. V prípade, že má Používateľ nastavené aj zasielanie mailov, tak systém zasiela Používateľovi na zadaný e-mail zoznam inzerátov spĺňajúcich zadané kritéria.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@microjob.sk.

 

3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

Topovanie inzerátu

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.

 

Topovanie prostredníctvom slovenských mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 8877 v tvare JOBTOP ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu.

 

Topovanie  prostredníctvom českých mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 9001150 v tvare JOBTOP ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu.

 

1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.

 

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

 

Po zaslaní SMS správy v tvare JOBTOP ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na SMS číslo 8877 (pre SK) alebo 9001150 (pre CZ) bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.1.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.1.2014 15:40.

 

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

 

Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

 

Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už zvýraznený, služby topovania aj zvýraznenia budú prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania.

Zvýraznenie inzerátu

Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení. Inzerát bude podfarbený modrou farbou pozadia.

 

Zvýraznenie prostredníctvom slovenských mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na čislo 8877 v tvare JOBZVYR ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) a je platné po dobu 7 dní od aktivácie.

 

Zvýraznenie  prostredníctvom českých mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na čislo 9001130 v tvare JOBZVYR ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) a je platné po dobu 7 dní od aktivácie.

 

1. SMS zvýrazňuje inzerát na 7 dní.

 

Obdobie zvýraznenia inzerátu - začiatok aktuálneho zvýraznenia sa rovná dátumu aktivácie zvýraznenia. Koniec aktuálneho zvýraznenia je 7 dní od dátumu aktivácie zvýraznenia. Zvýraznenie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare JOBZVYR ID inzerát (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na SMS číslo 8877 (pre SK) alebo 9001130 (pre CZ) bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak napr. užívateľ zvýrazní inzerát na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.1.2014 o 15:40, tak zvýraznenie bude platné do 8.1.2014 15:40.

 

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, tak bude inzerát zvýraznený po doručení spätnej SMS používateľovi. Ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát sa nezvýrazní, a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

 

Ak bude inzerát v čase aktivácie zvýraznenia topovaný, budú služby topovanie aj zvýraznenie prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie zvýraznenia inzerátu, tak sa doba platnosti inzerátu automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu zvýraznenia.

 

Služby Portálu môžu odosielať Používateľom Portálu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používateľ dostáva požadované informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď.

 

Cenník doplnkových služieb

1. Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Používateľ má možnosť poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH. Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk. Pokiaľ je váš inzerát už topovaný alebo zvýraznený, neposielajte zbytočne ďalšie SMS správy, inzerát je možné topovať alebo zvýrazniť len raz. Ďalšie topovanie alebo zvýraznenie je možné až po uplynutí doby topovania alebo zvýraznenia daného inzerátu, t.j. po 7 dňoch!

2. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými doplnkovými službami. Inzeráty s doplnkovými službami aktivovanými pred zmenou ceny, budú uverejnené podľa pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované.

3. Aktiváciu doplnkových služieb pre Slovenskú Republiku podporujú operátori: Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2. Službu technicky zabezpečuje A SMS s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava

Cena topovania pre Slovenskú Republiku

Platnosť Počet odoslaných SMS Cena jednej SMS
7dní 1 x SMS 1,50 €

Cena zvýraznenia pre Slovenskú Republiku

Platnosť Počet odoslaných SMS Cena jednej SMS
7dní 1 x SMS 0,80 €

4. Aktiváciu doplnkových služieb pre Českú Republiku podporujú operátori: Vodafone, T-Mobile a O2. Službu technicky zabezpečuje A SMS s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava

Cena topovania pre Českú Republiku

Platnosť Počet odoslaných SMS Cena jednej SMS
7dní 1 x SMS 50 Kč

Cena zvýraznenia pre Českú Republiku

Platnosť Počet odoslaných SMS Cena jednej SMS
7dní 1 x SMS 30 Kč

Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

 • 1. porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
 • 2. porušenia Podmienok inzercie,
 • 3. dlhého obdobia nečinnosti (ak sa Používateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia, alebo sa Používateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.),
 • 4. na vlastnú žiadosť Používateľa.
 • 5. z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa alebo iného Používateľa.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď) či samotného Používateľa zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok inzercie.

Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Microjob.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Microjob.sk.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Microjob.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ portálu Microjob.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Microjob.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál Microjob.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Microjob.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Reklamačný poriadok

1. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@microjob.sk

2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

3. Prevádzkovateľ portálu Microjob.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na portáli Microjob.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Microjob.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

4. Podmienky inzercie na Microjob.sk platia súčasne so Všeobecnými pravidlami pre mobilné aplikácie prevádzkované spoločnosťou Microjob, s.r.o., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@microjob.sk.